Westerse Bijbel

westerse bijbel

Genezing door jezus christus | Wat zegt de bijbel

Genezing door jezus christus

Genezing door jezus christus

Wonderen van genezing zijn uniek en ook genezing door Jezus Christus.; mensen worden genezen van botbreuken, kanker, verslavingen, en waar ze ook aan lijden, wanneer geestelijke mensen voor hen bidden. 

Er is echter verwarring over wie of wat de genezing doet en ook genezing door Jezus Christus. Gedurende de vele jaren dat ik in de Geest heb gewerkt en gebedsbijeenkomsten heb geleid die de kracht van de Geest in de levens van mensen brachten, ben ik gaan begrijpen hoe en waarom mensen geloven dat zij in de naam van Jezus Christus worden genezen.

Toen ik de opdracht kreeg om “de muren van de kerken af te breken en de jeugd terug te brengen”, begon de Geest mij te onderwijzen en voor te bereiden om anderen te onderwijzen. Het was een heerlijke tijd in de Geest toen iedereen voor wie ik bad, genezen kon worden van allerlei ziekten, botbreuken en zelfs kanker.

Genezing door jezus christus

Aan het begin van het onderricht, zei de Geest tot mij en ook genezing door Jezus Christus: “De naam is de familie van Jezus”. Toen leerde ik de taalkundige betekenis van de naam.

Het komt van het woord “I-s” of “oog van licht”. In de oudheid stonden deze termen voor macht. Dus werd het “is-is” of zelfs “is-si”. Dat is waar namen als Jessie en ook genezing door Jezus Christus, Jesus en zelfs Isis vandaan komen. Toen kreeg ik er een bijbelopdracht over:

“Op die dag, zei God, zult gij mij Is-I (Issi) noemen en zult gij mij niet langer Baa-a-li noemen.” Hosea 2:16

En dan volgt dit: “God zei tegen Mozes: ‘Ik ben die Ik ben.’ En gij zult tot de kinderen Israëls zeggen: Ik ben het, die mij tot u gezonden heeft.

In het Frans is “Ik ben” “Je-suite” of “Jezus” omdat het Gods naam is. Daarom nam Constantijn, die de Rooms-Katholieke Kerk stichtte en Jezus Christus uitvond, de naam van het beeld over. Hij moest het laten lijken alsof het God was.

Alle genezingen die in mijn bijzijn gebeurden, waren in de naam van Jezus – niet Jezus Christus. Meestal is het een gebed dat eindigt met Jezus’ naam en ook genezing door Jezus Christus.. Daarom denken mensen dat het Jezus Christus is, maar ze hebben het mis. Dat is een illusie, en zo hoort het ook.

Geen grenzen aan jezus macht

De Vader heeft Zijn Zoon gezag gegeven over alles, omdat Jezus belangrijker is dan al het andere. Hij kwam uit de hemel en ook genezing door Jezus Christus.

Ja, Jezus komt uit de hemel. Hij bestond als God voordat Hij op aarde kwam als een baby in Bethlehem. Hij is belangrijker dan alle mensen.

Omdat Jezus uit de hemel komt, kan hij een nieuwe geboorte uit de hemel aanbieden. Jezus noemde deze geestelijke geboorte toen Hij Nicodemus zei dat hij opnieuw geboren moest worden. 

De beste vertaling van “wedergeboren” in het Griekse Nieuwe Testament is “van boven geboren”. Hij die van boven (uit de hemel) komt, kan een nieuwe geboorte van boven aanbieden aan allen die in Hem geloven als hun Verlosser.

“Zoals de wijze herder en zijn schapen, weet Jezus hoe je je voelt over alles waar je om vraagt. Daarom gaf God zijn zoon de macht over ons,” zegt de 10-jarige Anna.

Het woord “wijs” wordt zeer zelden gebruikt voor Jezus. De meeste mensen zien hem niet als een intellectuele reus. Toch is hij de slimste man die ooit op de wereld heeft geleefd. Hij is niet alleen briljant, maar hij is ook alwetend – hij weet alles!

Hoe is het dan mogelijk om vier jaar aan een prestigieuze universiteit te studeren zonder dat de naam van Jezus voorkomt in de leer van de wetenschap, de geneeskunde, de psychologie, het recht en de economie?

Ik was eens op een conferentie voor succesvolle christelijke ondernemers in Florida. Ik zag succesvolle ondernemers leren hoe ze meer van Jezus in hun bedrijf konden brengen. 

Zij leerden hoe zij de lessen van de Here Jezus, die hun in de Bijbel waren gegeven, konden toepassen op verschillende bedrijfssituaties.

We schieten onszelf in de voet als we Jezus beperken tot de zondagmorgen. Laat Hem maandagmorgen aan het werk gaan en zie wat er gebeurt.

“God heeft Jezus verhoogd, omdat hij hem gehoorzaamde en zijn woord sprak”, zegt David 8. “En God heeft Jezus verhoogd, omdat hij gewillig aan het kruis gestorven is” (Fil. 2, 7-9).

Zijn geen grenzen aan Jezus

Jezus verdient alle macht: “Hij stierf aan het kruis om ons van onze zonden te verlossen. Voor mij is het goed om in hem te geloven. Hij heeft alles geschapen, dus moet hij overal macht over hebben. Ik denk dat hij het verdient!

In het hemelse visioen van de apostel Johannes ziet hij engelen, levende wezens, oudsten en duizenden scharen, allen tezamen de Heer Jezus Christus verheerlijkend: 

“De waardigheid van het Lam is te ontvangen macht en rijkdom, wijsheid en sterkte, eer en heerlijkheid en zegen” (Openbaring 5:12).

Het loflied gaat door, en alle schepselen in de hemel en op aarde zingen hetzelfde lied: “Zegen en heerlijkheid en eer en macht aan Hem die op de troon zit en aan het Lam, tot in eeuwigheid” (Openbaring 5:13).

Toen Pontius Pilatus Jezus vertelde dat hij de macht had om Hem vrij te laten of te kruisigen. 

Jezus antwoordde: “Je hebt geen macht over mij, tenzij je die van boven hebt ontvangen. Hij die mij aan u heeft overgeleverd is de grootste zondaar” (Johannes 19:11).

Het duidelijkste machtsmisbruik is dat toen Jezus vrijwillig afstand deed van zijn gezag en zich onderwierp aan misbruik, spot en kwelling door zich te laten kruisigen als een gewone misdadiger. Nooit eerder in de geschiedenis was er zo’n gebrek aan macht geweest.

Pilatus vertegenwoordigde alle macht en autoriteit van het grootste rijk ter wereld. Vergeleken met de macht van Jezus, was Rome niets. Het is als een kind dat iemand met een peperpistool bedreigt met een kernbom.

Jezus kent de situatie. Hij kwam hier, dus we weten dat hij hier op aarde rondliep. Als God, weet hij wat het beste voor ons is.

Daar zijn geen grenzen aan

Hoezeer mensen ook willen opscheppen over een leven zonder grenzen, eindige wezens moeten ze onder ogen zien. Je leven in de handen leggen van een alwetende en almachtige God neemt de druk weg. 

Dit betekent niet dat christenen geen gebruik mogen maken van Gods intelligentie en gaven, maar wel dat zij die met nederigheid moeten gebruiken.

Hoewel de wetenschap vooruitgang heeft geboekt die 100 jaar geleden ondenkbaar was, is onze onwetendheid altijd groter dan onze kennis. Hoe meer we leren, hoe meer we beseffen dat we niets weten. 

Het is alsof we de ene deur na de andere openen, de ene ontdekking leidt naar de andere. Niet zo met God. Hij weet alles en heeft de macht om te handelen naar wat Hij weet.

“God gaf zijn zoon Jezus macht over alle dingen omdat hij van hem houdt.” 

“De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn handen toevertrouwd” (Johannes 3:35).

De Bijbel stelt Jezus Christus voor als de schepper van de wereld en de hemel (Kolossenzen 1:16). Als de rechtmatige erfgenaam van deze wereld, vernederde Hij Zichzelf. Zijn geboorte, Zijn bediening, Zijn dood en de gave van het eeuwige leven tonen de kracht van Zijn liefde.

Denk hier eens over na: of wij het toegeven of niet, de Heer Jezus Christus is de rechtmatige erfgenaam van deze wereld. Door onze zonden op zich te nemen heeft Hij het mogelijk gemaakt dat wij met God verzoend kunnen worden.

Ik verlang naar jezus

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Ik geloof dat wij allen eeuwig kunnen leven als wij in Gods woord geloven en het in ons dagelijks leven toepassen. 

Als christenen kunnen wij ons leven niet op dezelfde manier blijven leiden als ongelovigen. Christus zei ons: “Ga uit in de wereld en wees uw eigen volk.” Hij zei niet dat wij ons moeten afscheiden van mensen in het algemeen, maar van het onrechtvaardige leven dat zij leiden.

De apostel Paulus zei eens: “Vroeger waren we ongedisciplineerd. Ooit waren wij allen zondaars en ongelovigen, maar door de trekkende kracht van de Heilige Geest hebben wij Jezus Christus aanvaard als onze Verlosser. Daarom moeten we het verleden vergeten en “op weg gaan naar volmaaktheid”. 

Leg niet opnieuw het fundament van dode werken”. Wat moet ik doen om gered te worden? De Bijbel zegt: “Geloof in de naam van de Heer Jezus Christus en je zult gered worden”. 

Waarom proberen mensen het dan zo moeilijk te maken om de verlossing te aanvaarden? Er zijn veel zelfbenoemde predikers in de wereld die geen idee hebben wat de Schriften betekenen. Dus de blinden leiden de blinden. 

Het is gemakkelijk in Jezus te geloven. Waarom zegt de Schrift ons in Zijn naam alleen te geloven? Omdat Jezus meer dan tweeduizend jaar geleden aan het kruis stierf, drie dagen later opstond en opsteeg naar de hemelse Vader.

Gebed voor genezing

Het is natuurlijk om bang te zijn als we ziek worden. We voelen ons kwetsbaar. We maken ons zorgen; we willen weten of alles goed komt. Soms voelen we ons alleen, zelfs als onze dierbaren bij ons zijn. 

De ziekte zit in ons en niemand anders weet precies hoe we ons voelen. Het gebed heeft de kracht om onze angst om te zetten in geloof. 

Het herinnert ons eraan dat we nooit alleen zijn. Alles wat wij zijn, lichaam en ziel, is in de hand van God, wiens aanwezigheid het heelal vult en zo dicht bij ons is als onze adem.

Wat deze onvoorspelbare wereld ons ook voor de voeten werpt, wij kunnen de kracht vinden om onze angsten het hoofd te bieden met God aan onze zijde. Laat ons dus bidden en Gods genezende kracht omhelzen.

Het gebed is geen passieve bezigheid. Het gebed verandert ons. Het maakt ons wakker. Onze ogen beginnen schoonheid op te merken waar ze het nooit eerder opmerkten. Onze harten beginnen een medeleven te voelen waarvan we het bestaan niet kenden. 

Onze prioriteiten veranderen. Als wij met God spreken, worden wij aangemoedigd om het potentieel dat in ons is, waar te maken. Al snel beginnen we verder te kijken dan onszelf, naar de wereld die op onze hulp wacht.

Dus bidden we. Bid voor genezing, bid voor vrede, bid voor de kracht om ziekten uit te roeien, bid voor de moed om onrechtvaardigheid te overwinnen, bid voor jezelf en bid voor anderen. 

Bid tot God met heel uw hart en ziel, en verzamel dan de kracht om de komende uitdagingen aan te gaan en ook genezing door Jezus Christus.

Genezing uitspreken

Veel mensen zien genezing als iets dat God moet doen, maar genezing is iets dat je ontvangt. De Schrift zegt: “Door zijn striemen zijt gij genezen” (1 Petrus 2:24). 

Dit is geen belofte. Een belofte zou genezing in de toekomst plaatsen en ook genezing door Jezus Christus. God informeert je over iets dat gedaan is. Daarom bevestigt Hij dat genezing een daad is. 

In het Oude Testament offerden de mensen een bloedoffer aan God als verzoening voor de zonden van het volk, en de ziekte verdween. 

Nou, Jezus was ons offer. Daarom zegt Jesaja 53:4,5: “En door zijn striemen zijn wij genezen.” Genezen is iets dat al gedaan is.

Dit is waar mensen de fout ingaan, ze vertrouwen meer op wat hun lichaam hen vertelt dan op het woord van God. Psalm 107:20 zegt: “Hij zond zijn woord en genas hen.” Hoe heeft God hen genezen met zijn woord? 

Laten we nu naar Jezus kijken en zien hoe hij genas. In Lukas 17:12-14 kwamen tien luipaarden naar Jezus om genezen te worden, en Jezus zei tot hen: “Ga heen om u aan de priester te tonen.” 

Nu begrijpt u dat de enige reden waarom mensen zich in die dagen aan de priester toonden, was dat de priester hen rein verklaarde en zij in het openbaar konden wandelen. 

We zien Jezus hen naar de priester sturen toen ze nog luipaarden waren. Wat heeft Jezus gedaan? Hij zei dat ze clean waren. Zij zagen er niet anders uit en voelden zich niet anders, maar zij stelden hun vertrouwen in Jezus’ woorden en niet in hun lichaam. 

En terwijl ze liepen, waren ze schoon. Merk op dat Jezus, toen Hij hen eenmaal rein verklaard had, het als volbracht beschouwde en dat het hun beurt was om te geloven en te ontvangen.

Genezing door god

Geestelijke genezing is Gods genezing en steeds meer mensen wenden zich tot deze vorm van genezing omdat de traditionele geneeskunde vaak faalt. In werkelijkheid is er maar één persoon die alles en iedereen kan genezen, en die persoon is God.

Mensen zijn op zoek naar gezondheid, genezing van ziekten, rust en evenwicht die de traditionele geneeskunde voor veel mensen niet lijkt te kunnen bieden of behandelen. 

De onzichtbare genezende kracht van God of een hogere bron en het verband met het goddelijke genezingsproces kan door velen niet worden genegeerd. 

Nu de tijden complexer worden, wenden de mensen zich tot geestelijke genezing – of tot God – omdat zij geloven dat God de genezer van alle dingen is. 

Algemeen wordt aangenomen dat wanneer iemand lichamelijke symptomen heeft, dit wijst op een veel diepere behoefte aan genezing van het zelf of de ziel.

Beloftes over genezing

Goddelijke genezing en ook genezing door Jezus Christus.. Onmetelijke zegeningen! En in de huidige medische cultuur (hoeveel reclames zie je niet op TV over ziektes en medicijnen?) 

Dus hoe gaan we van de bijbelse belofte naar de fysieke realiteit?

In het artikel van vorige week “Hoe om te gaan met de moeilijke vragen”, legde ik uit hoe je Gods antwoorden kunt zoeken op de problemen van het leven. 

Het is simpel:

Ken Gods woord.

Accepteer het als je eigen waarheid.

Laat Satan je geloof niet stelen.

Net als de trouwe Abraham moet u weten dat God in staat is zijn beloften te vervullen (Romeinen 4:21).

Denk aan het verhaal van Abraham. Hij en Sarah hadden geen kinderen. Zij was onvruchtbaar en hij was bijna 100 jaar oud. God hield hem weg van zijn verwanten en vrienden (misschien om te voorkomen dat zij zijn geloof aan het wankelen zouden brengen en hem zouden zeggen: “Je redt het niet, je zult het nooit redden”). Maar Abram had een wonderbaarlijk succes. Ze had nog nooit een kind gehad.

Gebedsgenezing ervaringen

Geloof is de overtuiging dat gebed of een bepaald religieus ritueel een directe invloed heeft op iemands leven en negatieve ervaringen uit het verleden helpt om te zetten in positieve toestanden (welzijn).

Spirituele relaties vullen de heelheid van het individuele zelf aan en ook genezing door Jezus Christus., samen met het verstand, de emoties en het lichaam.

Andere auteurs voegen de ziel toe als een integraal deel van het wezen en spreken soms van “geest” of “hart”.

Anderzijds kan de term verwijzen naar het hoogste wezen of de buitengewone kracht en het extreme gedrag van een persoon beschrijven (spiritist).

Mensen die moeilijke ervaringen doormaken zoeken voorwerpen om zich te beschermen, voorwerpen waaraan zij betekenis kunnen hechten en waarmee zij hun lijden kunnen verklaren.

Of zij een nieuw geloof aanvaarden of een oud geloof bevestigen en ook genezing door Jezus Christus., hangt af van hun eerdere spirituele ervaringen – afhankelijk van de vraag of zij er het meeste baat bij hebben.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *