Westerse Bijbel

westerse bijbel

Kort gebed voor elke dag | Leer te bidden

Kort gebed voor elke dag

Kort gebed voor elke dag is een strategie voor een gesprek met God. Het lijkt een goede strategie te zijn als het op bidden aankomt. Iedereen bidt tot de Almachtige God op zijn eigen manier. 

Er zijn echter enkele algemene classificaties. Hier zullen we kort de verschillende soorten van kort gebed voor elke dag bekijken. Aanbidding is een gebedsmethode die in wezen neerkomt op medeleven en dankbaarheid jegens God voor alles wat Hij aan de mensheid heeft gegeven. 

Kort gebed voor elke dag

Het is ook mogelijk om God te danken voor Zijn grote genezende krachten. Bijvoorbeeld, rugpijn wordt soms verlicht door voortdurend bidden. 

Voortdurend tot God bidden is zijn grootheid en alomtegenwoordigheid erkennen. Gebeden tijdens de mis of andere gebeden in de kerk vallen in deze categorie.

Gebed van de zondag / gebed om de heilige Geest

Hij bad in voorsterfelijke doodsangst en zijn zweet was als grote druppels bloed die op de grond vielen. Lucas 22:44

Vandaag is weer een dag in het verval van de beschaving. Wanneer mensen het verval van de beschaving meemaken, ervaren zij ook het verval van de instellingen. 

Financiële instellingen gaan failliet. 

Industriële instellingen falen. 

Lokale economische instellingen falen. 

Religieuze instellingen falen. 

Erger nog, het instituut van het gezin faalt. 

Vandaag is dit erger dan de ineenstorting van een imperium, want wanneer de beschaving instort, storten alle imperiums op aarde in.

Als je Bijbelprofetie leest, weet je dat er uiteindelijk een totale ineenstorting zal zijn van de beschaving zoals wij die kennen. Uit de as van de huidige beschaving zal een dictator verrijzen zoals de wereld nog nooit heeft gezien. 

Hij zal een “nieuwe wereldorde” vestigen die zo gericht zal zijn op controle en terreur dat zij vergeleken met Hitler op een kleuterschool zal lijken. Voor hen die weten dat de Bijbel juist en foutloos is, bestaat er geen twijfel dat deze tijd van rampspoed zal komen precies zoals voorspeld.

De mensheid weet echter niet precies wie het aanbod van vrede zal aannemen en wie de wereld zal verwerpen en zich tot Christus zal wenden. 

We moeten ernstig bidden voor de redding van de verlorenen. We weten dat er op een dag een grote veldslag zal zijn – “de slag van Armageddon.” Op die dag zal het verlies aan mensenlevens zo groot zijn dat het bloed van de doden op het tuig van de paarden zal zitten. 

De Handelingen der Apostelen begint waar Lucas eindigt …. In feite spreken beiden over de hemelvaart van Jezus. Een van de belangrijkste aspecten van Handelingen 1 is de oproep van Jezus aan de discipelen om terug te keren naar Jeruzalem en te wachten op de belofte van de Vader. Dit betekent dat de Heilige Geest naar de Kerk moet komen. 

Terwijl de discipelen nog steeds op Jezus wachten om Zijn koninkrijk te vestigen, zegt Hij hun dat het hun zaak niet is. Het enige waar ze aan moesten denken was teruggaan naar Jeruzalem en wachten.

Zij keerden terug naar Jeruzalem en de elf apostelen gingen naar de bovenzaal met de vrouwen (waarschijnlijk Maria Magdalena, Maria en Martha, en misschien enkele vrouwen), Maria, Jezus’ moeder, Jezus’ broers, en de andere discipelen. Deze 120 mensen wachtten in eenheid en wijdden zich aan het gebed.

En terwijl ze wachtten, besloten ze Judas Iskariot te vervangen. De voorwaarde was dat de uitverkorene bij hen zou zijn vanaf de doop van Johannes tot aan zijn hemelvaart. 

Lotan besloot dat Matthias de uitverkorene was. Sommige commentatoren menen dat de discipelen onbezonnen handelden omdat zij geloofden dat Paulus door God was uitverkoren om de plaatsvervangende apostel te zijn. 

Eén commentator (Curson) schrijft dat Matthias niet Gods keuze was, omdat we niets meer over hem horen. Maar in feite horen we niets meer over de meeste van de twaalf daarna.

De kracht van gebed – Opfrisser

Wij bidden de hele dag door met onze gedachten en gevoelens. We bidden voortdurend, of we ons daar nu bewust van zijn of niet. Onze gedachten, samen met onze overtuigingen en emoties, creëren ons leven. Andere factoren zijn de omgeving, het collectieve bewustzijn van je omgeving en je afkomst. 

Jouw gedachten (gebeden) hebben je gebracht tot waar je nu bent. Je gedachten en gevoelens zijn trillingen (gebeden) die je uitzendt, en het universum geeft je wat je uitzendt.

Laten we een stap terug doen en op een andere manier naar je leven kijken. Kijk naar je leven alsof het een film is. Jij bent de regisseur, de producent en de hoofdrolspeler. 

Aan het begin van de film wordt ons verteld wat we moeten doen, wat het verschil is tussen goed en kwaad, hoe we ons moeten gedragen, wat we moeten denken en hoe we verantwoordelijke burgers moeten zijn. We waren onbewuste denkers. Zijn film is gemaakt door een andere producent en geregisseerd door een andere regisseur. 

In de loop der jaren begon hij zelfstandig te denken en zijn eigen films te produceren en te regisseren. Of deed hij dat? Word je niet geleid door de maatschappij, je leeftijdsgenoten, vrienden en familie? We hebben de kracht die in ons is nog niet gerealiseerd. 

Op een dag worden we wakker en beseffen we dat we de producer, regisseur en hoofdrolspeler zijn. We worden ons volledig bewust van onze gedachten (gebeden) en besluiten om het leven te creëren dat we willen. 

Je hebt nu de controle over je gedachten en gevoelens die vibraties uitzenden van wat je wilt en verdient in je leven. Je begint alles te waarderen wat je in je leven hebt en dankbaar te zijn voor elk moment. 

Je bent nu de producer, regisseur en ster van je eigen film. Je weet dat je gebeden zijn verhoord en vervuld wanneer je de film (het leven) leeft waarnaar je verlangt.

Christelijk gebed

Kort gebed voor elke dag is al duizenden jaren nuttig voor de alle mensen, maar vandaag is het nieuw en nuttig. Door de geschiedenis heen hebben mensen ernaar verlangd God te kennen en met Hem te communiceren. Men kan proberen het gebed te bagatelliseren, maar deze dorst naar communicatie blijft vandaag bestaan. 

Mensen hebben allerlei ideeën en plannen over hoe met God te praten, maar God heeft maar één manier aanvaard. Hij beantwoordt de gebeden van christenen.

Christelijk kort gebed voor elke dag maakt deel uit van Gods verlossingspakket. Redding is door geloof; het is geloof in Jezus als de Zoon van God. 

Christelijk gebed

Verlossing stelt ons in staat gemeenschap met God te hebben. Het opent de weg naar een bijzondere relatie waarin God onze Vader is, geïnteresseerd en actief betrokken bij ons leven. 

In deze relatie communiceert God met zijn kinderen. Dit is bidden. Wij kunnen tot God komen als onze Vader en Hem onze behoeften en verlangens voorleggen, en Hij belooft te luisteren en te antwoorden.

Sommige mensen hebben het hier moeilijk mee, ze hebben een heleboel vragen en gedachten, maar in de Bijbel wordt het kort gebed voor elke dag op deze manier voorgesteld. En het is al eeuwenlang een consequente praktijk onder christenen. 

Kort gebed voor elke dag is eerst en vooral een element van communicatie in onze relatie met onze hemelse Vader. Hij is beschikbaar voor zijn kinderen en is tot hun zegen. God houdt van ons en wil met ons communiceren. Hij wil ons zegenen en deelhebben aan ons leven en werken.

Gebed voor de nieuwe dag

 Jezus zei dat het gebed van de rechtvaardige voorrang heeft op hem. Jezus zei dat als de rechtvaardigen roepen, hij zal antwoorden. Jezus zei: “Wat vraag je in mijn naam? Ik zal het doen. Jezus zei: “Vraag alles in mijn naam en ik zal het doen. 

Jezus zei dat hij hemel en aarde op zijn kop zou zetten om de rechtvaardigen te redden, omdat zij in hem geloven. In Openbaring hoofdstuk 8 neemt God wraak in Jezus op aarde ten behoeve van de Kerk. 

De aarde wordt een onherbergzame plaats voor de kerk. De bewoners van de aarde hebben het getuigenis van de kerk verworpen en verwerpen het nog steeds. De bewoners van het land vervolgden en doodden de christenen om hun getuigenis en toewijding aan Jezus. 

De kerk wordt dagelijks lastig gevallen en beledigd door de laster en de immorele levensstijl van de mensen van het land. Het gebed van de Christelijke Kerk is altijd geweest: “Het Koninkrijk van Jezus Christus komt. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Dit gebed om gerechtigheid betekent dat het verlangen van de christenen is dat gerechtigheid de aarde bedekt zoals het water de zee bedekt. Nu, aan het einde der tijden, worden de bergen neergelaten in de diepte van de zee en wordt het heelal voorbereid op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. 

kort gebed voor elke dag van de rechtvaardigen is krachtig. Het gebed van de rechtvaardigen is doeltreffend omdat het een gebed en een verzoek is in overeenstemming met het karakter van God. Het gebed van de rechtvaardigen is verenigd met de eigenschappen van God.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *