Westerse Bijbel

westerse bijbel

Openbaring 13″-samenzwering verborgen in uw Bijbel

Openbaring 13

Openbaring 13 is een bijbelboek. Het is het dertiende en laatste boek van het Nieuwe Testament. De tekst beschrijft Gods oordeel en toorn over zondaars, ongelovigen en degenen die valse leringen volgen.

Openbaring 13:14-15

Het beest dat ik zag leek op een luipaard, maar had poten als die van een beer en een muil als die van een leeuw. De draak gaf het beest zijn macht en zijn troon en grote autoriteit.  Een van de koppen van het beest leek dodelijk gewond te zijn, maar zijn dodelijke wond was genezen.

Openbaring 13:11-18

“En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen; en hij had twee horens als een lam, maar hij sprak als een draak.”

“En hij oefent al het gezag van het eerste beest uit in zijn aanwezigheid.”

“Hij maakt de aarde en degenen die erop wonen om [het] eerste beest te aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was.

Openbaring 13 – De Openbaring van Johannes

Openbaring 13 is de openbaring van Johannes. De Openbaring van Johannes gaat over het beest dat geslacht is en het hele lam dat geslacht is. Het gaat over het eerste beest en achter het beest. Het gaat over het leven in de hemel en het sterven van de aarde.

De Openbaring van Johannes is geschreven in een tijd dat het christendom niet zo populair was als nu, dus het is niet verwonderlijk dat veel mensen er nog nooit van hebben gehoord. 

Openbaring 13

Dit boek bevat veel symbolen, die moeilijk te begrijpen zijn zonder uitleg, maar ze zijn belangrijk omdat ze bepaalde dingen vertegenwoordigen die op dat moment in de samenleving gebeuren.

In de Bijbel is Openbaring 13 het dertiende hoofdstuk van het laatste boek. Dit hoofdstuk vertelt over een beest dat opkwam uit de zee en tien horens had. 

Het beest had twee lamachtige horens die eruitzagen als een lam, maar spraken als een draak. Het beest had ook zeven koppen en tien kronen op zijn koppen, waarbij elke kop werd gekroond met een andere naam die godslasterlijk is.

Het beest was als een luipaard, zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als de muil van een leeuw. De draak gaf deze macht aan het beest zodat het kon spreken en oorlog kon voeren tegen Gods volk en hen kon overwinnen.

De twee beesten uit Openbaring 13

De twee beesten van Openbaring 13 zijn de draak en de valse profeet. De draak is Satan en de valse profeet is een persoon of organisatie die Satans werk ondersteunt.

Het eerste beest wordt in Openbaring 13:1-2 beschreven als “een beest dat opstijgt uit de zee, met tien horens en zeven koppen, met tien diademen op zijn horens en een godslasterlijke naam op zijn koppen”. Dit beest wordt in vers 9 ook wel de “draak” genoemd. 

Het tweede beest wordt in Openbaring 13:11-18 beschreven als “een ander beest dat uit de aarde opkomt, met twee horens als een lam en sprekend als een draak”.

Het eerste beest is het beest dat Johannes niet kent. Het tweede beest is degene die John kent. Het tweede beest is degene die John kent. En het had twee horens als een lam, en het sprak als een draak.

biometrische indentificatie, hoe dichtbij is openbaring 13

Openbaring 13 is het 13e hoofdstuk van de Bijbel waarin wordt geprofeteerd dat er een beest uit de zee zal opkomen en dat iedereen die geen merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd heeft, zal worden gedood.

Openbaring 13 is geïnterpreteerd als een voorspeller van biometrische identificatie, maar deze interpretatie is niet nauwkeurig.

Preek over Openbaring 13 Monsters aan de macht

De preek over openbaring 13 monsters aan de macht is een uiteenzetting van de verzen van de bijbel. Het is een profetie die is gegeven door Johannes de apostel.

De preek over openbaring 13 monsters aan de macht is een uiteenzetting van de verzen van de bijbel. Het is een profetie die is gegeven door Johannes, de apostel. 

Openbaring 13:1-10 spreekt over beesten die vol zijn van godslasterlijke namen, tien horens en zeven koppen, die in de hemel zullen wonen en in staat zullen zijn om dingen op aarde te kopen of te verkopen en om hun geest op te geven zodat ze kunnen worden gedood en die Satan zullen aanbidden en degenen zouden doden die hem niet aanbidden.

Openbaring 13 – NBV21 (NBV21)

Openbaring 13:11-18 spreekt over de draak die alle mensen, zowel mannen als vrouwen, een merkteken op hun rechterhand of voorhoofd geeft. 

Het merkteken is een symbool van het beest en stelt mensen in staat om dingen te kopen en verkopen. Het nummer van dit merkteken is 666. De mensen die het merkteken ontvangen, zijn degenen die Gods geboden niet volgen. 

Openbaring 13:17-18 zegt dat degenen die weigeren het merkteken te nemen, zullen worden gedood door het zwaard, hongersnood, pest of wilde dieren.

De passage onthult dat er een toekomstige tijd zal zijn waarin iedereen een eed van trouw moet afleggen om een afbeelding van het beest met zijn nummer 666 te aanbidden om dingen in de samenleving te kopen en verkopen. Degenen die weigeren worden gedood door het zwaard, hongersnood, pest of wild

De NIV21-update is de eerste grote herziening van de Nieuwe Internationale Versie (NIV) in bijna 20 jaar. Het bevat een nieuwe vertaling van de Bijbel, met bijgewerkte taal en genderinclusieve taal.

De update wordt uitgebracht op 1 november 2020 en is gratis te downloaden voor iedereen die in het bezit is van een elektronische kopie van NIV19 of latere versies.

Openbaring 13:15-18 Het tweede beest kreeg zelfs macht om het

Openbaring 13:15-18 Het tweede beest kreeg zelfs de macht om adem te geven aan het beeld van het eerste beest, zodat het beeld kon spreken en iedereen die weigerde het beeld te aanbidden, zou worden gedood.

Het dwong ook alle mensen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, om een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te ontvangen, zodat ze niet konden kopen of verkopen tenzij ze het merkteken hadden, wat de naam is van de beest of het nummer van zijn naam.

Openbaring 13:15-18 Het tweede beest kreeg zelfs macht om het

Sommige mensen geloven dat deze passage spreekt over een toekomstige tijd waarin er een economisch systeem zal zijn dat wordt gerund door computers. 

In dit systeem zouden alle transacties via een geautomatiseerde bankrekening met een universele valuta moeten verlopen.

Openbaring 13:7-8 De gemeente van de antichrist

De Antichrist is een centrale figuur in de Bijbel, en Openbaring 13:7-8 is een passage die de regering van de Antichrist beschrijft. De passage stelt dat “het beest” (antichrist) oorlog zal voeren met de heiligen en hen zal overwinnen. 

Deze passage stelt ook dat het beest ervoor zal zorgen dat mensen hem aanbidden door zijn beeld, dat doet denken aan oude heidense praktijken.

De passage gaat verder met te zeggen dat degenen die overwonnen zijn door de antichrist zullen worden gedood, maar hun dode lichamen zullen opstaan uit hun graven en opstijgen naar de hemel. 

Dit kan worden geïnterpreteerd als een allegorie voor het martelaarschap, die christenen historisch hebben omarmd als een eervol offer.

Waarom is 666 het nummer van de Duivel?

Het getal 666 is het teken van het beest, een bijbelse term voor Satan. Het staat ook bekend als het getal van het beest en wordt vaak ‘het getal van de duivel’ genoemd. Dit nummer werd gebruikt als een apocalyptisch symbool in literatuur en een Hollywood-film.

De eerste vermelding van dit nummer in de christelijke literatuur komt uit het boek Openbaring. Dit boek is door sommigen geïnterpreteerd als een apocalyptische profetie over gebeurtenissen die aan het einde der tijden zouden plaatsvinden, terwijl anderen het zien als een symbolische weergave van de strijd tegen het kwaad gedurende welke periode dan ook.

In Openbaring 13:18 wordt 666 gegeven als een mogelijke naam of titel voor “het Beest”, dat Satan of het kwaad op aarde vertegenwoordigt. De apostel Johannes ziet dit beest uit de zee oprijzen met zeven koppen en tien horens.

Wat Staat Er In Openbaring 13 ?

Openbaring 13 staat vaak bekend als het hoofdstuk van het beest. Het is een passage in de Bijbel die spreekt over een dier met zeven koppen en tien horens.

Het spreekt ook van een lam met de macht om de zonden van de wereld weg te nemen, dat door God naar de aarde werd gezonden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *